GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informační povinnost podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016 / 679 - GDPR a Zákona 110 / 2019 Sb. O zpracování osobních údajů

Veteran a Vintage Club z.s. (IČ: 22680241, se sídlem Na Větrově 393/47, Lhotka, 142 00 Praha 4, zastoupena Ing. Petrem Navrátilem, předsedou, zapsaný spolek je veden u Městského soudu v Praze, L 18760), jako správce osobních údajů, Vás jako člena spolku nebo účastníka akcí pořádaných spolkem informují o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese vvcpraha@centrum.cz

Rozsah zpracování osobních údajů

Veteran a Vintage Club z.s. zpracovává o svých klientech následující informace:

Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště

Kontaktní údaje - poštovní adresa, e-mail a telefonní číslo

Veteran a Vintage Club z.s. nezpracovává o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje a nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme:

Jméno, příjmení, trvalé bydlištěm, datum narození popř. rodné čísla členů výboru, email a telefonní číslo slouží pro účely komunikace mezi členy spolku.

Jméno, příjmení, datum narození, poštovní adresa, email, telefonní číslo a registrační značka (zvl. registrační značka) jako identifikační údaje jsou zpracovávány pro přihlášení účastníků (jezdců a spolujezdců) akcí pořádaných spolkem.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vás informovali o událostech a novinkách spolku. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Zákonnost zpracování podle Čl. 6 GDPR

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě

- bod 1 b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (členství ve spolku, přihláška a účast na akcích spolku), jehož smluvní stranou je subjekt údajů (člen spolku, účastník akcí)

- bod 1f) zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce popř. třetí strany (např. zasílání marketingových sdělení)

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jako správce. Vaše osobní dále nepředáváme a nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví atd.

.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz ("právo být zapomenut");

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování; a

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

g) právo odvolat souhlas

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese vvcpraha@centrum.cz Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo být informován znamená, žemáte právo na poskytnutí jasných, transparentních a snadno srozumitelných informací o Vašich právech a o tom, jak používáme Vaše osobní údaje. Toto Vaše právo je naplněno těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že máte právo na přístup k Vašim osobním údajům (pokud je zpracováváme) a jiným osobním informacím (podobné těm, které jsou uvedeny výše). To proto, abyste si byli jistí a mohli si případně ověřit, zda používáme Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Právo na opravu znamená, že máte právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

Právo na výmaz také označováno jako "právo být zapomenut" znamená, že můžete požádat o smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů tam, kde neexistuje žádný důvod pro jejich další zpracování. Nejedná se však o právo absolutní - i nadále můžeme mít právo nebo povinnost Vaše osobní údaje uchovávat, například v případech, kde máme zákonnou povinnost tak činit, nebo pokud máme jiný platný důvod k jejich uchování.

Právo na omezení zpracování znamená, že v určitých situacích máte právo "zablokovat" nebo omezit další používání Vašich osobních údajů z naší strany. Pokud je zpracování omezeno, můžeme Vaše údaje pořád uchovávat, ale nemůžeme je dále používat. Pro tento účel vedeme seznamy osob, které požádaly o omezení zpracování, abychom se ujistili, že omezení bude respektováno i v budoucnu.

Právo vznést námitku znamená, že máte právo vznést námitku proti určitým typům zpracování osobních údajů, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení.

Principy zpracování osobních údajů

  • Veškeré osobní údaje zpracováváme vždy zákonně, korektně, spravedlivě, transparentně a odpovědně.
  • Zpracování je účelově omezené, což znamená, že zpracováváme osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
  • V rámci minimalizace údajů zpracováváme přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.
  • Zpracováváme přesné a aktualizované osobní údaje - pokud jsou osobní údaje nepřesné, zajistíme jejich opravu či případně výmaz, k čemuž můžeme požadovat Vaši nezbytnou součinnost.
  • Uchováváme osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.
  • Zajišťujeme, aby všechny naše IT systémy a další úložiště, kde máme uloženy osobní údaje, byly chráněny proti přístupu neoprávněných osob k informacím (např. prostřednictvím firewallu, antivirové ochrany, přísných požadavků na hesla, přihlašování do systémů atd.).
  • Zajišťujeme, aby všechny dokumenty, kde jsou osobní údaje, byly chráněny proti přístupu neoprávněných osob.
Vytvořte si webové stránky zdarma!